Provider > Turpion (3)


Izvestiya: Mathematics (formerly: Mathematics of the USSR Izvestiya; formerly: Russian Academy of Sciences: Izvestiya Mathematics)

IOP Publishing : v.40:no.1(1993)-.

Turpion : v.61:no.1(1997)-.

Russian Mathematical Surveys

IOP Publishing : v.15:no.1(1960)-.

Turpion : 2000-.

Sbornik:Mathematics (formerly: Mathematics of the USSR Sbornik; formerly: Russian Academy of Sciences: Sbornik Mathematics)

IOP Publishing : v.74:no.1(1993)-.

Turpion : 2000-.